Assessorament legal familiar

planificacion-fiscal

Planificació fiscal familiar

Planificació fiscal personal, patrimonial i familiar

La fiscalitat és un factor clau que permet maximitzar l'estalvi personal i familiar.

Aprofitar els incentius fiscals vigents en cada moment, evitant al mateix temps els riscos de planificacions desfasades enfront d'una normativa fiscal cada vegada més canviant, requereix comptar amb un especialista d'alta qualificació en el marc d'una relació personal i basada en la confiança recíproca. A continuació, podeu llegir en detall quins són els nostres serveis en aquesta àrea.

Serveis:

 • Optimització fiscal de les rendes i de l'estalvi personal i familiar.
 • Disseny, execució i adaptació de l'estructura òptima patrimonial i retributiva, en funció de les circumstàncies i els propòsits personals i / o familiars.
 • Planificació fiscal de la successió familiar, tant a nivell d'empresa com de patrimoni personal (obtenció de reduccions en l'Impost sobre el Patrimoni i en l'Impost de Successions, estudi de donacions en vida, ....).
 • Estudi i liquidació de l'Impost de Successions i donacions.
 • Fiscalitat dels Family Office.

Herències

La transmissió successòria del patrimoni familiar comporta complir una seqüència de passos en l'àmbit civil i una sèrie de gestions i obligacions davant l'administració pública.

Des de VCCR podem ajudar-lo i assessorar-lo per aconseguir la millor solució en la tramitació de la seva herència, resoldre els possibles problemes de dret successori que se li puguin presentar (testaments, quotes hereditàries, reclamació de legítimes) i assessorar-lo en la liquidació, si ha de pagar, de l'impost sobre successions davant l'administració tributària.

Els nostres serveis comprenen:

 • Planificació successòria
 • Assessorament en la redacció del testament
 • Obtenció del certificat de defunció, de la Certificació d'últimes voluntats i de la còpia autèntica del testament atorgat davant Notari
 • Tramitació de la declaració d'hereus ab-intestat davant de notari o davant del Jutjat
 • Preparació de l'escriptura pública d'inventari, acceptació, partició i adjudicació de l'herència
 • Reclamació i liquidació de la llegítima
 • Liquidació de l'Impost de Successions i tramitació de les inscripcions en els Registres de la Propietat
 • Direcció lletrada de tota classe de processos judicials de successions

Reclamació d'indemnització per accidents de trànsit.

Per desgràcia, cada dia succeeixen accidents de circulació.

Si vostè ha patit lesions derivades d'un accident de trànsit pot reclamar una indemnització justa que cobreixi tots els conceptes que la llei empara.

Tenim una dilatada experiència en aquest camp, més de 20 anys defensant els interessos de l'accidentat. Comptem amb especialistes de primer nivell, coneixedors dels detalls clau de cada procediment de reclamació indemnitzatòria per accidents de trànsit, d'en quin moment els interessos de les companyies asseguradores són contraposats als interessos de l'accidentat (tingui present que vostè dret a cobrar una indemnització, les companyies han de pagar).

Nosaltres estarem de part seva, i únicament de la seva banda, centrant els nostres esforços en que vostè percebi la màxima indemnització. Contacti amb nosaltres i estudiarem el seu cas sense compromís. Nosaltres no cobrem si no cobra.