Emprenedors i pimes

emprendedores-pymes

Assessoria Fiscal

Actualment és imprescindible comptar amb un especialista que doni suport a la fiscalitat de cada negoci i optimitzi el pagament d'impostos derivats de l'activitat de l'empresa. Un servei d'assessorament que també eviti contingències fiscals amb l'agència tributària, ja sigui per errors històrics o derivats per canvis legislatius o noves obligacions fiscals. Algú que també el representi amb garanties en cas d'inspecció i defensi els seus interessos d'una manera fonamentada.

La planificació fiscal que li oferim és personal, activa i professional. Els nostres serveis inclouen la consultoria fiscal puntual i la recurrent o operativa, on planifiquem la fiscalitat directa i indirecta del seu negoci. Prestem servei a emprenedors i pimes, busquem una fiscalitat òptima i defensable, amb coherència entre la seva documentació comptable i fiscal que li proporcioni garanties davant l'agència tributària.

L'experiència dels nostres fiscalistes està adquirida des de dins de l'administració, permet elaborar esquemes que maximitzin la rendibilitat del negoci i el patrimoni del client i del seu entorn, atenent als seus interessos al mateix temps que allunyem les fonts generadores de conflictes i demandes amb les autoritats fiscals competents de cada tribut.

Si vostè una inspecció d'hisenda, podem representar. Necessita un expert que defensi els seus interessos davant l'agència tributària? Comptem amb l'experiència necessària per planificar i executar la millor defensa dels interessos fiscals dels nostres clients. En el nostre equip comptem amb exinspectors de tributs que coneixen els motius que poden provocar una inspecció fiscal i els detalls clau de cada procediment. Aquesta visió global permet avaluar bé els riscos potencials de la inspecció així com la millor estratègia per fer-los front, sempre amb un objectiu clar: que el resultat del procediment d'inspecció sigui favorable al contribuent.

Entre els nostres serveis hi ha la defensa en cas de contenciós fiscal, procediments de derivació de responsabilitat (supòsits en què una mala praxi societària pot arrossegar a l'administrador) i imputacions per delicte fiscal.

 

Assessoria laboral

Des de VCCR li oferim un equip multidisciplinar per analitzar les relacions laborals de la seva empresa. Ho fem de forma integral, des d'un angle de gestió laboral, fiscal i empresarial en l'elaboració participen advocats, economistes, fiscalistes i altres professionals que aporten el seu coneixement de la realitat empresarial i les relacions amb l'administració laboral, tot això per oferir-li una solució global, personalitzada i eficaç.

Què inclou i com funciona el nostre servei?

 • En noves contractacions, l'estudi i elaboració del contracte laboral adaptat als interessos del client i al sector, als seus convenis i normatives vigents.
 • EEditem mensualment les nòmines, les assegurances socials (TC) i IRPF, certificats de retencions, ... i l'enviem al responsable de la seva empresa, mitjançant sistema segur de missatgeria online (encriptat).
 • Actualitzem i gestionem ràpidament tots els canvis que l'empresa ens comunica per a l'edició de les mensualitats: canvis salarials, de categoria, baixes, etc.
 • El client accés als informes, parts i tota la documentació laboral arxivada en format digital.

 

Gestió comptable

VCCR CONSULTORS li ofereix un sistema de gestió comptable efectiu, innovador i proper. Coneixem la importància d'un adequat registre comptable de les operacions que li eviti requeriments addicionals d'informació per part de les administracions, especialment contingències innecessàries amb l'administració tributària. Registrarem les seves operacions comptables de forma completa, coherent amb la resta de la seva documentació administrativa i útil per als seus interessos, comptabilitzem bé per tributar millor.

 • VCCR s'encarrega de revisar i recollir còpia de la documentació en visites periòdiques, la classificació, comptabilitza i arxiva en format digital.
 • El client disposa d'accés permanent a la seva documentació fiscal, comptable i laboral (Balanços de situació, compte de pèrdues i guanys, IVA, IRPF, Societats, documentació mercantil, etc ...)
 • Un assessor personal amb qui poder solucionar dubtes i fer el seguiment fiscal del seu negoci i la seva repercussió en la seva pròpia declaració de renda.

QUÈ INCLOU?

 • Realització de la comptabilitat de l'empresa
 • Assessorament periòdic en matèria fiscal-comptable
 • Accés 24 ha la seva informació (PiG, Balanç de situació, etc.)
 • Càlcul d'impostos i edició dels models
 • Presentació de llibres i comptes anuals
 • Realització de la renda particular dels socis

Creació de societats

VCCR ofereix un servei integral que inclou l'assessorament de la forma jurídica idònia segons els seus interessos, i la realització de tots els tràmits necessaris per constituir una nova societat i que aquesta iniciï el desenvolupament de la seva activitat (llegir més detall del servei).

El nostre servei inclou:

 • Assessorament al client sobre el procés de creació de la societat, així com resoldre els dubtes que aquest pugui tenir en relació a la forma jurídica més adequada d'acord als seus interessos i objectius.
 • Obtenció de Certificat de Denominació Social davant el Registre Mercantil Central.
 • Assessorament i coordinació per a l'obtenció del Certificat de l'entitat bancària on es dipositi el Capital Social.
 • Elaboració dels Estatuts Socials de la societat en els quals es detallarà el seu objecte social, òrgans d'administració, domicili social, ...
 • Obtenció del NIF provisional de la societat davant l'AEAT.
 • Coordinació de la signatura de l'Escriptura de Constitució amb la notaria.
 • Emplenament del formulari per a la liquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials (si escau).
 • Inscripció de l'escriptura de constitució al Registre Mercantil.
 • Retirada de l'Escriptura de Constitució del Registre Mercantil.
 • Sol·licitud i obtenció del NIF definitiu davant l'Agència Tributària.
 • Declaració d'alta de l'activitat de l'empresa davant l'AEAT.
 • Lliurament de tota la documentació original via missatgeria urgent (24h) al client.